Общи условия


ОБЩИ УСЛОВИЯ

Oбщи условия за използване на  https://digitalfox.bg.

Моля, запознайте се с настоящите Общи условия преди да използвате страницата на ДИДЖИТЪЛ ФОКС ООД. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между ВАС и ДИДЖИТЪЛ ФОКС ООД, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на страницата на ОРГАНИЗАЦИЯ за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу.

1. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между вас като Потребител на услугите на сайта и ДИДЖИТЪЛ ФОКС ООД . Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страницата, вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички посочени по-долу клаузи, моля, не използвайте сайта на ДИДЖИТЪЛ ФОКС ООД .

2. Потребителите по смисъла на настоящите Oбщи условия са:

2.1. Нерегистрирани – Потребители, които посещават Интернет страница на ДИДЖИТЪЛ ФОКС ООД без да извършват регистрация.

3. ДИДЖИТЪЛ ФОКС ООД, осигуряващ функционирането на тази интернет страница, нейният дизайн, включително цялата разположена в сайта информация, доколкото не съставляват обществена информация, са обект на авторско право на ДИДЖИТЪЛ ФОКС ООД или на негови договорни партньори. Никаква част от обектите или информацията не може да се възпроизвежда, да се превежда, променя или използва по какъвто и да е начин без предварителното писмено съгласие на ДИДЖИТЪЛ ФОКС ООД. Нерегламентираното им използване представлява закононарушение и носи гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

4. ДИДЖИТЪЛ ФОКС ООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни и се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

Лични данни, събирани чрез тази интернет страница и обработвани от ДИДЖИТЪЛ ФОКС ООД се ползват при строго спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни. Можете да разглеждате страниците на този сайт свободно, без да сте длъжни да попълвате регистрационните форми и да въвеждате каквито и да било лични данни. В случай, че решите да изпратите запитване или да се абонирате за получаване на информационен бюлетин (newsletter), ДИДЖИТЪЛ ФОКС ООД се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща вашите лични данни, получена от вас, посредством попълнени контактна форма. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

КАКВИ ВИДОВЕ ДАННИ СЪБИРАМЕ?

Когато се обръщате към нас чрез интернет страницата ни https://digitalfox.bg ние може да получим директно от вас или да помолим да ни предоставите определена информация за себе си. В повечето случаи изискваме личните ви данни за целта на сключване на договор, да спазим законово задължение или да защитим наш законен интерес.

В зависимост от услугите, които ползвате, може да събираме и обработваме следната информация за вас:
имена;
адрес;
имейл адрес;
телефонен номер;

5. За целите на управление на трафика на страницата на интернет сайта и осигуряване на сигурността на комуникационните системи:
IP адрес и страницата, от която сте препратени към нашия сайт;
Информация за браузъра и операционната система, която ползвате;
Информация за достъпа и престоя ви на нашата уебстраница и секциите, които сте посетили;
Друг тип техническа информация, съгласно техническите изисквания на информационната система.

6. За маркетингови дейности:
имена;
имейл адрес;
телефонен номер;

Лични данни за маркетингови дейности като изпращане на информационен бюлетин, промоционални предложения или участие в игри или анкети, свързани с предоставяните чрез интернет магазина стоки и услуги се обработват единствено на основание предоставено от вас съгласие, което може да бъде оттеглено във всеки момент като изпратите формуляра за оттегляне на съгласие, наличен на интернет страницата на магазина.

7. Цели за обработване на личните данни.

7.1. Цели, необходими за сключване и изпълнение на договор/ежемесечна услуга или еднократн действие/. Това са целите, необходими за стъпките по сключването и изпълнението на лицензионно споразумение и договор за продукти и услуги между вас и ДИДЖИТЪЛ ФОКС ООД.

7.2. Цели, за които вие сте дали своето изрично съгласие. Вашите данни могат да бъдат обработвани на база изрично съгласие, като обработването в този случай е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в това изрично съгласие.

7.3. Цели, необходими за изпълнението на законови задължения на ДИДЖИТЪЛ ФОКС ООД. Те са свързани със спазване на законови задължения на ДИДЖИТЪЛ ФОКС ООД и включват изпълнение на предвидени в закона задължения за запазване или предоставяне на информация при постъпване на съответно разпореждане компетентни държавни или съдебни органи.

8. Предоставяне на информация.

8.1. ДИДЖИТЪЛ ФОКС ООД не предоставя вашите лични данни на трети лица по никакъв друг начин, освен в описаните в тази политика на Общите условия, по сключените лицензионни споразумения и договори и по предвидените в закона случаи.

8.2. ДИДЖИТЪЛ ФОКС ООД предоставя получените във връзка с отношенията с Клиента и изпълнението на договор или търговското споразумение данни, само по предвидения в закона ред и само на:
- оторизираните публични органи /НАП, НОИ, МВР, съдебни органи и др./;

- на обработващи лични данни от негово име, като изпълнител по договор и то само по негово нареждане или възлагане /счетоводна къща, поддържащи информационни системи и бази данни, подизпълнители по договори във връзка с изпълнение предмета на договора или търговското споразумение;

8.3. ДИДЖИТЪЛ ФОКС ООД приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, която е приложима към обработването на лични данни.

9. Права по отношение на личните данни.

9.1. Право на информираност: Настоящата Политика и Общи условия имат за цел да ви информират подробно за обработването на вашите лични във връзка с ползването на продукти и услуги на „ДИДЖИТЪЛ ФОКС ООД.

9.2. Право на достъп: вие имате право да получите информация относно обработването на ваши лични данни, достъп до тях и правата ви във връзка с това;

9.3. Право на коригиране: вие имате право на или допълване на ваши лични данни, в случай че те са неточни или непълни;

9.4. Право на изтриване: вие имате право да поискате изтриване на данни, освен в случаите когато за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение. Във връзка с нашите задължения, отговорности и изисквания на закона за период от 1 година се съхраняват: информация за сключени договори; данните за изпращаните електронни съобщения по ЗЕДЕУУ.

10. ДИДЖИТЪЛ ФОКС ООД полага всички усилия да поддържа информацията на сайта си вярна, точна и актуална, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. ДИДЖИТЪЛ ФОКС ООД не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на ДИДЖИТЪЛ ФОКС ООД за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

11. ДИДЖИТЪЛ ФОКС ООД не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт, нито на сайтовете, към които настоящият сайт съдържа препратки.

12. ДИДЖИТЪЛ ФОКС ООД си запазва правото едностранно да променя настоящите Общи условия, както и структурата на своята Интернет страница, за което не се задължава да уведомява Потребителите.

13. За всички неуредени в тези Общи Условия въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.

При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане по взаимно споразумение. При непостигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора за решаване от компетентен съд.

Дата: 07.07.2020 г.